"Zeit wirds, dass da Frühling kummt und da Winter boid verstummt.

Wanns soweit is, ko koana sogn, da huift nua oans - a Rinderbratn"

 

  • Rinderbraten
  • Gulasch